Primary tabs

Dallas Cowboys
41% (340 votes)
Houston Texans
14% (116 votes)
Texas A&M Aggies
29% (240 votes)
Texas Longhorns
16% (134 votes)
Total votes: 830