Primary tabs

Dallas Cowboys
41% (323 votes)
Houston Texans
14% (111 votes)
Texas A&M Aggies
28% (223 votes)
Texas Longhorns
17% (130 votes)
Total votes: 787