Primary tabs

Dallas Cowboys
41% (331 votes)
Houston Texans
14% (113 votes)
Texas A&M Aggies
28% (229 votes)
Texas Longhorns
16% (132 votes)
Total votes: 805