Primary tabs

Dallas Cowboys
41% (319 votes)
Houston Texans
14% (108 votes)
Texas A&M Aggies
28% (220 votes)
Texas Longhorns
16% (127 votes)
Total votes: 774