Primary tabs

Dallas Cowboys
41% (347 votes)
Houston Texans
14% (117 votes)
Texas A&M Aggies
29% (244 votes)
Texas Longhorns
16% (135 votes)
Total votes: 843