Primary tabs

Dallas Cowboys
41% (356 votes)
Houston Texans
14% (119 votes)
Texas A&M Aggies
29% (250 votes)
Texas Longhorns
16% (141 votes)
Total votes: 866