Primary tabs

Dallas Cowboys
42% (295 votes)
Houston Texans
13% (94 votes)
Texas A&M Aggies
29% (201 votes)
Texas Longhorns
16% (111 votes)
Total votes: 701