Primary tabs

Dallas Cowboys
42% (318 votes)
Houston Texans
14% (104 votes)
Texas A&M Aggies
28% (217 votes)
Texas Longhorns
16% (124 votes)
Total votes: 763