Primary tabs

Dallas Cowboys
41% (300 votes)
Houston Texans
14% (99 votes)
Texas A&M Aggies
29% (208 votes)
Texas Longhorns
16% (118 votes)
Total votes: 725